Salgs- og leveringsbetingelser

1.       Anvendelse og gyldighed

1.1.         Enhver leverance sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved skriftlig aftale.

2.       Tilbud og ordrer

2.1.         Aftale mellem køber og sælger anses først for indgået, når sælger har fremsendt ordrebekræftelse.

2.2.         Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med sælgers godkendelse.

2.3.         Ved accept af et tilbud fremsendes en ordrebekræftelse, som køber og sælger skal underskrive før en eventuelt handel kan træde i kraft. Tilbud afgives uforbindende og med forbehold for mellemsalg.

2.4.         Scanfast Aps forbeholder sig ret til at ændre en afgiven ordrebekræftelse eller tilbud, hvis der indtræffer kursændringer/prisstigninger fra vore leverandører. Dette gælder også løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret.

3.       Priser

3.1.         Mindstesalg i Danmark : DKK 300,- Netto.

3.2.         Grønland, Færøerne samt udland DKK 500,- Netto.

4.       Betaling

4.1.         Rettidig betaling iflg. fremsendt faktura.

4.2.         Såfremt den rettidige betalingsdato ikke overholdes, beregner Scanfast ApS renter fra forfaldsdato til betaling sker. Rentesatsen er 2% p.a. pr. påbegyndt måned.

4.3.         Scanfast ApS har krav på rykkergebyr DKK 100,00 inkl. moms, såfremt det måtte være nødvendigt at udsende påmindelse om betaling af en forfalden faktura.

5.       Leveringstid

5.1.         Medmindre andet er skriftligt aftalt, er alle leveringstider angivet på basis af lager/leverandører og er uforbindende for sælger. Hvis sælger ikke leverer indenfor leveringstiden, og dette ikke skyldes køberens forhold eller force majeure, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger, at kræve levering indenfor en rimelig frist.

5.2.         I tilfælde af forsinkelse hæfter sælger hverken for dækningskøb, driftstab, indirekte tab eller andre udgifter, herunder fragt.

6.       Kataloger

6.1.         Scanfast ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre katalogmateriale. De opgivne mål og andre tekniske specifikationer i tilbud og katalogmateriale er vejledende, og Scanfast ApS påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale.

7.       Reklamation

7.1.         Køber forpligter sig til, straks efter modtagelse, at kontrollere leverancen. En eventuel reklamation skal forlægges senest 8 dage efter modtagelsen, medmindre det drejer sig om skjulte fejl. I sidstnævnte tilfælde skal reklamation ske umiddelbart efter, at køber er blevet bekendt med manglen, og under alle omstændigheder senest 6 måneder fra modtagelse af leverancen.

8.       Returnering

8.1.         Varer kan ikke returneres uden forudgående skriftlig aftale med sælger.

8.2.         Ved korrekt returnering jævnfør punkt 8.1 fradrages 25% indenfor de første 2 uger, 50% indenfor 2-4 uger, dog min. DKK 250,00 til dækning af vore omkostninger i forbindelse med returnering. Efter 4 uger regnet fra følgeseddel-dato tages korrekte leverancer ikke retur. Returfragten påhviler køberen.

8.3.         Speciel fremstillede / ikke katalogvarer tages ikke retur.  NB! Varer fra vort Skiffy sortiment tages IKKE retur.

8.4.         Varer modtages kun retur i uåbnet original emballage.

9.       Over-/underlevering

9.1.         Ved  produkter der fremstilles specielt til køber, må der accepteres afvigelser på +/- 10% af det bestilte kvantum. På standardvarer må ligeledes påregnes afvigelser på +/- 5% af det bestilte kvantum.

10.    Ansvar for mangler

10.1.      I tilfælde af mangler har køber ombytningsret – eventuel ophævelsesret jævnfør nedennævnte punkter 10.2 og 10.3, forudsat at køber har reklameret i overensstemmelse med bestemmelserne i ovennævnte punkt 7 om ”Reklamation”.

10.2.      Sælger forpligter sig til, inden for en periode af 6 måneder regnet fra leveringsdagen, at ombytte leverancer, som er mangelfulde på grund af fejl konstruktion, materiale eller fremstilling.

10.3.      Hvis sælger ikke ombytter mangelfulde leverancer, som specificeret i punkt 10.2, indenfor rimelig tid efter, at køber har reklameret i henhold til punkt 10.1, har køber ret til, ved skriftlig meddelelse til sælger, at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

10.4.      Sælger har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance, ud over det i punkterne 10.2 og 10.3 foreskrevne. Sælger er således ikke ansvarlig for købers tab i forbindelse med dækningskøb, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte tab. Denne begrænsning i sælgers ansvar gælder dog ikke, såfremt sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

11.    Produktansvar 

11.1.      Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller anden, som sælger har ansvaret for.

11.2.      Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre.

11.3.      Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

11.4.      I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset eller de tre foregående afsnit under dette punkt. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom.

11.5.      Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder dog ikke, hvis sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

12.    Lovvalg og værneting

12.1.      Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved Sø- og Handelsretten i København under anvendelse af dansk ret.

12.2.      Parterne er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en af parterne, vedrørende produktansvar.

23. december 2003