logo

Salg og Leveringsbetingelser på engelsk og dansk.
Terms of Sale in English and Danish respectively.

TERMS OF SALE

1. Application
1.1 All sales of goods according to Scanfast ApS Terms of Sale as stated herein, unless otherwise agreed to in writing.

2. Order and quotations
2.1 Orders placed by buyer are deemed to be accepted when the order has been confirmed by Scanfast ApS at the price and terms stated in the order confirmation.

2.2. Cancelling or alterations to an order by buyer are subject to prior consent by Scanfast ApS.

2.3 Scanfast ApS reserves the right to change order confirmations or offers due to unforeseen price increases from our suppliers. This is also applicable for any part deliveries with regard to the part of the delivery which has not yet been dispatched at the time of the price increase.

3. Payment
3.1 Invoices will be sent to e-mail address designated by the buyer and must be paid according to the payment terms stated on the invoice.

3.2 If the invoice due date is not honoured by the buyer, Scanfast ApS will add interest to the invoice amount until payment has been received. Overdue amounts will be interest calculated at 2% per calendar month.

3.3 A reminder fee to Scanfast ApS will be applicable if reminder on overdue invoice has been sent to buyer.

4. Delivery
4.1 Unless otherwise stated in writing, delivery of all orders will be as early as is practicable, or as close as is practicable to the buyer's specific requirements. Not-with-standing any delay, however, orders will remain valid and binding.

4.2 Scanfast ApS shall not be liable to the buyer for any loss or damage which may be suffered by the buyer as a direct or indirect result of the supply of goods from Scanfast ApS being prevented, hindered, delayed by reason of circumstances or events beyond the control of Scanfast ApS.

5. Catalogues and web-page
5.1 Scanfast ApS reserves the right to alter, without any prior notice, the specifications of any goods listed on our web-page or any printed promotional materials. All specifications in our promotional materials are to the best of our knowledge and Scanfast ApS shall have no liability in respect of any deviations.

6. Inspection of deliveries
6.1 The buyer is under duty to inspect the goods upon delivery. In the event of any defect or alleged defect Scanfast ApS must be notified no later than 8 days after delivery unless the defect is not detectable by regular inspection. In which case Scanfast ApS should be notified as soon as the defect has been detected by the buyer, but no later than 3 months of receipt of goods.

7. Return of goods
7.1 Goods may only be returned with the written consent of Scanfast ApS. On such return the goods will be inspected and if found faulty, will be credited at the invoiced price. NB! Consent will NOT be given to return goods produced to order.

8. Variations
8.1 Scanfast ApS shall be deemed to have fulfilled its contractual obligations in respect of any delivery though the quantity may be up to 10% more or less than the quantity specified in the order confirmation and in such event, the buyer shall pay for the actual quantity delivered.

9. Responsibility for faulty goods
9.1 In the event of any defect to goods supplied by Scanfast ApS, the buyer has the right to return the goods subject to clause 7.1.

9.2 Scanfast ApS are obliged to exchange goods which are deemed faulty due to construction, materials or production within a period of 6 months from date of initial delivery of the faulty goods.

9.3 Should Scanfast ApS not honour above clause 9.2, buyer may inform Scanfast ApS in writing that the sale with regard only to the faulty goods shall be cancelled.

9.4 Apart from stipulations in clause 9.2 and 9.3, Scanfast ApS shall not be liable to buyer for any loss of revenue, directly or indirectly due to delivery of goods deemed faulty.

10. Product liability
10.1 Scanfast ApS shall not be liable for any damage to persons, real estate or property.

10.2 Scanfast ApS shall not be liable for any operating loss, loss of revenue or other indirect losses.

10.3 To the extent that Scanfast ApS is imposed product liability from a third party, the buyer is obliged to compensate Scanfast ApS to the same extent as Scanfast ApS responsibility is limited or according to the previous points in this clause. If a third party presents a demand to one of the parties regarding product liability according to this paragraph, the party must immediately inform the other party.

10.4 Limitations as mentioned in clause 10.1, 10.2 and 10.3 in Scanfast ApS responsibility is not applicable if Scanfast ApS is deemed guilty of gross negligence.

11. Governing law
11.1 Any disputes between the parties which may arise out of, or in connection with Scanfast ApS Terms of Sale and any suit or proceedings arising out of, or in connection with this shall be brought to Sø- og Handelsretten in Copenhagen governed by and construed with Danish law.

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse og gyldighed
1.1. Enhver leverance sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved skriftlig aftale.

2. Tilbud og ordrer
2.1. Aftale mellem køber og sælger anses først for indgået, når sælger har fremsendt ordrebekræftelse.

2.2. Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med sælgers godkendelse.

2.3. Scanfast Aps forbeholder sig ret til at ændre en afgiven ordrebekræftelse eller tilbud, hvis der indtræffer kursændringer/prisstigninger fra vore leverandører. Dette gælder også løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret.

3. Betaling
3.1. Rettidig betaling iflg. fremsendt faktura som fremsendes på e-mail til kundens e-mail adresse.

3.2. Såfremt den rettidige betalingsdato ikke overholdes, beregner Scanfast ApS renter fra forfaldsdato til betaling sker. Rentesatsen er 2% p.a. pr. påbegyndt måned.

4.3. Scanfast ApS har krav på rykkergebyr, såfremt det måtte være nødvendigt at udsende påmindelse om betaling af en forfalden faktura.

4. Leveringstid
4.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er alle leveringstider angivet på basis af lager/leverandører og er uforbindende for sælger. Hvis sælger ikke leverer indenfor leveringstiden, og dette ikke skyldes køberens forhold eller force majeure, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger, at kræve levering indenfor en rimelig frist.

4.2. I tilfælde af forsinkelse hæfter sælger hverken for dækningskøb, driftstab, indirekte tab eller andre udgifter, herunder fragt.

5. Kataloger og Hjemmeside
5.1. Scanfast ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre katalog- og hjemmesidemateriale. De opgivne mål og andre tekniske specifikationer i tilbud og katalog/hjemmesidemateriale er vejledende, og Scanfast ApS påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale.

6. Reklamation
6.1. Køber forpligter sig til, straks efter modtagelse, at kontrollere leverancen. En eventuel reklamation skal forlægges senest 8 dage efter modtagelsen, medmindre det drejer sig om skjulte fejl. I sidstnævnte tilfælde skal reklamation ske umiddelbart efter, at køber er blevet bekendt med manglen, og under alle omstændigheder senest 3 måneder fra modtagelse af leverancen.

7. Returnering
7.1. Varer kan ikke returneres uden forudgående skriftlig aftale med sælger.

7.2. Speciel fremstillede / ikke katalogvarer tages ikke retur. NB! Varer fra vort Skiffy sortiment tages IKKE retur.

7.3. Varer modtages kun retur i uåbnet original emballage.

8. Over-/underlevering
8.1. Ved produkter der fremstilles specielt til køber, må der accepteres afvigelser på +/- 10% af det bestilte kvantum.
På standardvarer må ligeledes påregnes afvigelser på +/- 5% af det bestilte kvantum.

9. Ansvar for mangler
9.1. I tilfælde af mangler har køber ombytningsret – eventuel ophævelsesret jævnfør nedennævnte punkter 9.2 og 9.3, forudsat at køber har reklameret i overensstemmelse med bestemmelserne i ovennævnte punkt 6 om ”Reklamation”.

9.2. Sælger forpligter sig til, inden for en periode af 6 måneder regnet fra leveringsdagen, at ombytte leverancer, som er mangelfulde på grund af fejl konstruktion, materiale eller fremstilling.

9.3. Hvis sælger ikke ombytter mangelfulde leverancer, som specificeret i punkt 9.2, indenfor rimelig tid efter, at køber har reklameret i henhold til punkt 9.1, har køber ret til, ved skriftlig meddelelse til sælger, at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

9.4. Sælger har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance, ud over det i punkterne 9.2 og 9.3 foreskrevne. Sælger er således ikke ansvarlig for købers tab i forbindelse med dækningskøb, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte tab. Denne begrænsning i sælgers ansvar gælder dog ikke, såfremt sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

10. Produktansvar
10.1. Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller anden, som sælger har ansvaret for.

10.2. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre.

10.3. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

10.4. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset eller de tre foregående afsnit under dette punkt. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom.

10.5. Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder dog ikke, hvis sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

11. Lovvalg og værneting
11.1. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved Sø- og Handelsretten i København under anvendelse af dansk ret.